ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε.
 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 EXTRAGEN DNA extractor
Extragen 8C αυτόματο μηχάνημα εξαγωγής DNA 
 
 Αντιδραστήρια Μοριακής Βιολογίας και Κλινικής Χημείας
Γράμμα προς τους Συναδέλφους 
Προστατευμένη Περιοχή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ
 
Gel H ras with mutations
Η ανωτέρω εικόνα παρουσιάζει ένα παράδειγμα Μοριακής Διαγνωσης. Διαχωρίζονται σε ένα gel αγαρόζης οι μεταλλαγμένες και κανονικές μορφές του ογκογονιδίου H-ras από δείγμα ασθενούς με όγκο του παχέως εντέρου.  
 
 
© 2003 Μοριακή Διαγνωστική και Βιοτεχνολογία Α.Ε.